skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Technovation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project risk management: lessons learned from software development environment

Kwak, Y.H ; Stoddard, J

Technovation, 2004, Vol.24(11), pp.915-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4972 ; E-ISSN: 1879-2383 ; DOI: 10.1016/S0166-4972(03)00033-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-project reviews as a key project management competence

Anbari, Frank T ; Carayannis, Elias G ; Voetsch, Robert James

Technovation, 2008, Vol.28(10), pp.633-643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4972 ; E-ISSN: 1879-2383 ; DOI: 10.1016/j.technovation.2007.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benefits, obstacles, and future of six sigma approach

Kwak, Young Hoon ; Anbari, Frank T

Technovation, 2006, Vol.26(5), pp.708-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4972 ; E-ISSN: 1879-2383 ; DOI: 10.1016/j.technovation.2004.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anbari, Ft
  2. Anbari, Frank
  3. Anbari, F.T.
  4. Kwak, Yh
  5. Anbari, Frank T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...