skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Rouibah, Kamel xóa Nhan đề tạp chí: Technology In Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world

Rouibah, Kamel ; Abbas, Hasan ; Rouibah, Samia

Technology in Society, 2011, Vol.33(3), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-791X ; E-ISSN: 1879-3274 ; DOI: 10.1016/j.techsoc.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rouibah, Kamel
  2. Abbas, H
  3. Rouibah, Samia
  4. Rouibah, K.
  5. Abbas, Hasan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...