skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: Techniques Sciences Methodes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the inertness of organic materials. Study of their behaviour with drinking water ; Evaluation de l'inertie des materiaux organiques. Etude de leur comportement vis-a-vis de l'eau potable

Rigal , S. ; Godet , J.L.

Techniques Sciences Methodes, 1997, Issue no 5, pp.31-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0299-7258

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rigal , S.
  2. Godet , J.L.
  3. Anon.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...