skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: Techne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategia per il miglioramento prestazionale nell'edilizia spontanea

Baratta, Adolfo ; Calcagnini, Laura ; Finucci, Fabrizio ; Magarò, Antonio ; Molina, Henry ; Ramirez, Hector

Techne, 2017, Vol.14, pp.158-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22390243 ; E-ISSN: 22407391 ; DOI: 10.13128/Techne-20797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baratta, A.F.L.
  2. Molina, Henry
  3. Ramirez, Hector
  4. Magarò, Antonio
  5. Finucci, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...