skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication and Law, Education and Media Discourses

Saeid Reza Ameli ; Najmeh Mohammadkhani

Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān, 01 July 2009, Vol.1(4), pp.41-66

ISSN: 2008-1847 ; E-ISSN: 2476-5058 ; DOI: 10.7508/ijcr.2008.04.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saeid Reza Ameli
  2. Najmeh Mohammadkhani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...