skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Nhan đề tạp chí: Systematic Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Statistics with R: an Introduction for Biologists. — By Andy Hector

Bartoszek, Krzysztof

Systematic Biology, 2015, Vol. 64(6), pp.1125-1128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syv049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Vertebrates Left the Water

Ekdale, Eric G

Systematic Biology, 2011, Vol. 60(6), pp.893-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syr035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eric G. Ekdale
  2. Ekdale, Eric G
  3. Bartoszek, Krzysztof

theo chủ đề:

  1. Ecology
  2. Zoology
  3. Mathematics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...