skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Synthetic Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of methanol treatment on performance of phosphorescent dye doped polymer light-emitting diodes

Niu, Qiaoli ; Wang, Xin ; Zhou, Jianli ; Wang, Yongli ; Zhang, Yong

Synthetic Metals, 2010, Vol.160(21), pp.2381-2384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2010.08.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and electrochemical properties of Li3V2(PO4)3/MWCNTs composite cathodes

Zhang, Yong ; Lv, Yan ; Wang, Lizhen ; Zhang, Aiqin ; Song, Yanhua ; Li, Guangyin

Synthetic Metals, October 2011, Vol.161(19-20), pp.2170-2173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2011.08.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in new cathode material LiFePO4 for lithium-ion batteries

Zhang, Yong ; Huo, Qing-Yuan ; Du, Pei-Pei ; Wang, Li-Zhen ; Zhang, Ai-Qin ; Song, Yan-Hua ; Lv, Yan ; Li, Guang-Yin

Synthetic Metals, August 2012, Vol.162(13-14), pp.1315-1326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2012.04.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High efficiency all phosphorescent white light-emitting diodes based on conjugated polymer host

Niu, Qiaoli ; Peng, Junbiao ; Zhang, Yong ; Zhang, Yong ; Liang, Bo

Synthetic Metals, October 2011, Vol.161(19-20), pp.2149-2153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2011.08.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between singlet exciton fission, radiation, and dissociation measured in rubrene-doped amorphous films

Li, Jing ; Chen, Zhonghai ; Lei, Yanlian ; Xiong, Zuhong ; Zhang, Yong

Synthetic Metals, September 2015, Vol.207, pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.05.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between singlet exciton fission, radiation, and dissociation measured in rubrene-doped amorphous films

Li, Jing ; Chen, Zhonghai ; Lei, Yanlian ; Xiong, Zuhong ; Zhang, Yong

Synthetic Metals, 2015, Vol.207, p.13(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and electrochemical properties of gyroscope-like lithium iron phosphate/multiwalled carbon nanotubes composites by microwave-assisted sol–gel method

Zhang, Yong ; Du, Peipei ; Wang, Lizhen ; Zhang, Aiqin ; Song, Yanhua ; Li, Xiaofeng ; Lv, Yan

Synthetic Metals, 2011, Vol.161(5), pp.548-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2011.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RuO.sub.2/carbon nanotubes composites synthesized by microwave-assisted method for electrochemical supercapacitor

Yan, Shancheng ; Wang, Haitao ; Qu, Peng ; Zhang, Yong ; Xiao, Zhongdang

Synthetic Metals, Jan, 2009, Vol.159(1-2), p.158(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular dynamics simulation of an exciton in polyaniline

Liu, Jie ; Zhang, Yong ; Sun, Shujuan ; Tang, Jinlong

Synthetic Metals, 2007, Vol.157(2), pp.134-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2007.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RuO 2/carbon nanotubes composites synthesized by microwave-assisted method for electrochemical supercapacitor

Yan, Shancheng ; Wang, Haitao ; Qu, Peng ; Zhang, Yong ; Xiao, Zhongdang

Synthetic Metals, 2009, Vol.159(1), pp.158-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2008.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Lv, Yan
  4. Qu, Peng
  5. Wang, Haitao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...