skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Symmetry-Basel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia System for Real-Time Photorealistic Nonground Modeling of 3D Dynamic Environment for Remote Control System

Chu, Phuong ; Cho, Seoungjae ; Sim, Sungdae ; Kwak, Kiho ; Cho, Kyungeun

Symmetry, 2018, Vol.10(4), p.83 [Tạp chí có phản biện]

DOI: Symmetry 2018, 10(4), 83; 10.3390/sym10040083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chu, Phuong
  2. Cho, S.
  3. Cho, Kyungeun
  4. Kwak, K.
  5. Phuong Minh Chu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...