skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sustainability xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Patterns and Driving Forces of Greenhouse Land Change in Shouguang City, China

Yu, Bohua ; Song, Wei ; Lang, Yanqing

Sustainability, 2017, Vol.9(3), p.359 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/su9030359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrared Human Posture Recognition Method for Monitoring in Smart Homes Based on Hidden Markov Model

Cai, Xingquan ; Gao, Yufeng ; Li, Mengxuan ; Song, Wei

Sustainability, 2016, Vol.8(9), p.892 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su8090892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-Aware Cluster Reconfiguration Algorithm for the Big Data Analytics Platform Spark

Duan, Kairong ; Fong, Simon ; Song, Wei ; Vasilakos, Athanasios ; Wong, Raymond

Sustainability, 2017, Vol.9(12), p.2357 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su9122357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance

Song, Wei ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Wang, Wei ; Zhang, Weiqiang

Sustainability, 2016, Vol.8(10), p.916 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su8100916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally Friendly Supplier Selection Using Prospect Theory

Song, Wei ; Chen, Zhiya ; Wang, Xuping ; Wang, Qian ; Shi, Chenghua ; Zhao, Wei

Sustainability, 2017, Vol.9(3), p.377 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/su9030377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A Study on Green Supplier Selection in Dynamic Environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Green Supplier Selection in Dynamic Environment

Song, Wei ; Chen, Zhiya ; Liu, Aijun ; Zhu, Qiuyun ; Zhao, Wei ; Tsai, Sang-Bing ; Lu, Hui

Sustainability, 4/2018, Vol.10(4), p.1226 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su10041226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Landscape-Based Assessment of Urban Resilience and Its Evolution: A Case Study of the Central City of Shenyang
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landscape-Based Assessment of Urban Resilience and Its Evolution: A Case Study of the Central City of Shenyang

Liu, Zhimin ; Xiu, Chunliang ; Song, Wei

Sustainability, 5/2019, Vol.11(10), p.2964 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11102964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Study on Structural Characteristics of China’s Passenger Airline Network Based on Network Motifs Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on Structural Characteristics of China’s Passenger Airline Network Based on Network Motifs Analysis

Jin, Ying ; Wei, Ye ; Xiu, Chunliang ; Song, Wei ; Yang, Kaixian

Sustainability, 5/2019, Vol.11(9), p.2484 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11092484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Song, Wei
  2. Wei Song
  3. Song, W.
  4. Wei Zhao
  5. Zhao, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...