skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ergonomics xóa Nhan đề tạp chí: Surgical Technology International xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot-assisted minimally invasive surgery: the importance of human factors analysis and design

Cao, Caroline G L ; Rogers, Gary S

Surgical technology international, 2004, Vol.12, pp.73-82

ISSN: 1090-3941 ; PMID: 15455312 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Caroline G L
  2. Rogers, Gary S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...