skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Nhan đề tạp chí: Surface Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision Dissociation Model in Ion Nitriding

Bingzhong, Xu ; Yingzhi, Zhang

Surface Engineering, 01 January 1987, Vol.3(3), p.226-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0844 ; E-ISSN: 1743-2944 ; DOI: 10.1179/sur.1987.3.3.226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yingzhi, Zhang
  2. Yingzhi, Z.
  3. Bingzhong, Xu
  4. Zhang, Y
  5. Bingzhong, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...