skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Substance Abuse: Research and Treatment xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Caregiving in Mothers With Illicit Substance Use: A Systematic Review and Meta-analysis

Hatzis, Denise ; Dawe, Sharon ; Harnett, Paul ; Barlow, Jane

Substance Abuse : Research and Treatment, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1177/1178221817694038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Don't judge a book by its cover": A qualitative study of methadone patients' experiences of stigma

Woo, Julia ; Bhalerao, Anuja ; Bawor, Monica ; Bhatt, Meha ; Dennis, Brittany ; Mouravska, Natalia ; Zielinski, Laura ; Samaan, Zainab

Substance Abuse: Research and Treatment, March 23, 2017, p.1(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-2218 ; DOI: 10.1177/1178221816685087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marijuana use, recent marijuana initiation, and progression to marijuana use disorder among young male and female adolescents aged 12-14 living in US households.(Clinical report)(Survey)

Forman - Hoffman, Valerie L ; Glasheen, Cristie ; Batts, Kathryn R

Substance Abuse: Research and Treatment, June 6, 2017, p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-2218 ; DOI: 10.1177/1178221817711159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dennis, Brittany
  2. Harnett, Paul
  3. Woo, Julia
  4. Meha. Bhatt
  5. Zainab. Samaan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...