skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Studies in Romanticism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The use of conversation": William Godwin's conversable world and romantic sociability.(Essay)

Mee, Jon

Studies in Romanticism, Winter, 2011, Vol.50(4), p.567(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic liberalism and the juridical comedy: Robert Bage's Hermsprong.(Essay)

Nersessian, Anahid J.

Studies in Romanticism, Winter, 2011, Vol.50(4), p.639(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining things as they are

Lindstrom, Eric

Studies in Romanticism, Fall, 2010, Vol.49(3), p.477(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Parents of the mind": Mary Wollstonecraft and the aesthetics of productive masculinity

Friedman, Dustin

Studies in Romanticism, Fall, 2009, Vol.48(3), p.423(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lindstrom, Eric
  2. Lindstrom, E
  3. Dustin Friedman
  4. John Mee
  5. Friedman, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...