skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Nhan đề tạp chí: Studies in Health Technology and Informatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a magnetic resonance imaging ontology

Lasbleiz, Jérémy ; Saint-Jalmes, Hervé ; Duvauferrier, Régis ; Burgun, Anita

Studies in Health Technology and Informatics, 2011, Vol.169, pp.784-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; E-ISSN: 1879-8365

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roogle: an information retrieval engine for clinical data warehouse

Cuggia, Marc ; Garcelon, Nicolas ; Campillo-Gimenez, Boris ; Bernicot, Thomas ; Laurent, Jean-François ; Garin, Etienne ; Happe, André ; Duvauferrier, Régis

Studies in Health Technology and Informatics, 2011, Vol.169, pp.584-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; E-ISSN: 1879-8365 ; DOI: 10.3233/978-1-60750-806-9-584

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a metadata registry for evaluating augmented medical interventions

Silvent, Anne-Sophie ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Cinquin, Philippe

Studies in Health Technology and Informatics, 2011, Vol.169, pp.175-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; E-ISSN: 1879-8365

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generic system for critiquing physicians' prescriptions: usability, satisfaction and lessons learnt

Lamy, Jean-Baptiste ; Ebrahiminia, Vahid ; Seroussi, Brigitte ; Bouaud, Jacques ; Simon, Christian ; Favre, Madeleine ; Falcoff, Hector ; Venot, Alain

Studies in Health Technology and Informatics, 2011, Vol.169, pp.125-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; E-ISSN: 1879-8365

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ray-traced texture mapping for enhanced virtuality in image-guided neurosurgery

Jannin, Pierre ; Bouliou, A ; Journet, E ; Scarabin, Jean-Marie

Studies in Health Technology and Informatics, 1996, Vol.29, pp.553-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; E-ISSN: 1879-8365

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duvauferrier, Régis
  2. Garcelon, N.
  3. Bernicot, Thomas
  4. Bouaud, Jacques
  5. Cuggia, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...