skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Nhan đề tạp chí: Studia Europaea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South-eastern Europe as an area of migration: the Serbian colonization of the Habsburg Empire until the 18th century/ Sudosteuropa als migrationsraum am beispiel der serbischen besiedlung des habsburgerreichs bis zum 18. Jahrhundert.(Report)

Hochbaum, Philipp

Studia Europaea, Sept, 2012, Vol.57(3), p.129(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-8746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hochbaum, Philipp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...