skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Nhan đề tạp chí: Student Success xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence – connecting pre-service teachers as learners using a blended learning model

Rosemarie Garner ; Elizabeth Rouse

Student Success, 01 March 2016, Vol.7(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2205-0795 ; DOI: 10.5204/ssj.v7i1.299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garner, Rosemarie
  2. Elizabeth Rouse
  3. Rosemarie Garner
  4. Rouse, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...