skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Nhan đề tạp chí: Stereoscopic Displays and Virtual Reality Systems XII xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reusable methodology based on filters in order to define relevant tangible parts for a TUI

Depaulis, Fabrice ; Couture, Nadine ; Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic

22 March 2005, Vol.5664, pp.530-539

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Legardeur, Jeremy
  2. Depaulis, Fabrice
  3. Garreau, Ludovic
  4. Depaulis, F.
  5. Couture, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...