skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Tác giả/ người sáng tác: Audo, Isabelle xóa Nhan đề tạp chí: Stem Cell Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from a patient with autosomal dominant retinitis pigmentosa due to a mutation in the NR2E3 gene

Terray, Angélique ; Slembrouck, Amélie ; Nanteau, Céline ; Chondroyer, Christel ; Zeitz, Christina ; Sahel, José-Alain ; Audo, Isabelle ; Reichman, Sacha ; Goureau, Olivier

Stem cell research, 2017, Vol.24, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-7753 ; E-ISSN: 1876-7753 ; DOI: 10.1016/j.scr.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reichman, S
 2. Audo, Isabelle
 3. Nanteau, Celine
 4. Nanteau, C
 5. Goureau, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...