skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Sponsored By Ieee xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MU3l: an Hll-RISC processor for parallel execution of FP-language programs

Castan, M. ; Organick, E.I.

Sponsored by IEEE, 1982

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends for advanced software tools

McCune, B.P. ; Dean, J.S.

Sponsored by IEEE, 1983

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High functional VLSI implementation for CSMA/CD LANS

Gopen, C. ; Kornhauser, A. ; Stark, M. ; Van-mierop, D.

Sponsored by IEEE, 1983

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-level security for computer networking: SAC digital network approach

Griess, W. ; Poutre, D.L.

Sponsored by IEEE, 1983

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplex data bus simulator

Garbo, D.L.

Sponsored by IEEE, 1983

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IBM los gatos simulation machine software

Kohn, J. ; Malm, R. ; Meiley, C. ; Nemec, F.

Sponsored by IEEE, 1983

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...