skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: South Asia Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Malavika Rajkotia, Intimacy Undone. Marriage, Divorce and Family Law in India

Menski, Werner

South Asia Research, July 2018, Vol.38(2), pp.202-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-7280 ; E-ISSN: 1741-3141 ; DOI: 10.1177/0262728018768949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, Governance and the Need for Plurality-Conscious Moderation

Menski, Werner

South Asia Research, February 2018, Vol.38(1), pp.92-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-7280 ; E-ISSN: 1741-3141 ; DOI: 10.1177/0262728017725647

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

South Asia Research, November 2007, Vol.27(3), pp.363-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-7280 ; DOI: 10.1177/026272800702700307

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menski, Werner
  2. Menski, W.

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...