skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Data Processing xóa Nhan đề tạp chí: South African Journal of Science xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First fungal genome sequence from Africa: A preliminary analysis

Wingfield, Brenda ; Steenkamp, Emma ; Santana, Quentin ; Coetzee, Martin ; Bam, Stefan ; Barnes, Irene ; Beukes, Chrizelle ; Chan, Wai ; de Vos, Lieschen ; Fourie, Gerda ; Friend, Melanie ; Gordon, Thomas ; Herron, Darryl ; Holt, Carson ; Korf, Ian ; Kvas, Marija ; Martin, Simon ; Mlonyeni, X ; Naidoo, Kershney ; Phasha, Mmatshepho ; Postma, Alisa ; Reva, Oleg ; Roos, Heidi ; Simpson, Melissa ; Slinski, Stephanie ; Slippers, Bernard ; Sutherland, Rene ; van Der Merwe, Nicolaas ; van Der Nest, Magriet ; Venter, Stephanus ; Wilken, Pieter ; Yandell, Mark ; Zipfel, Renate ; Wingfield, Mike

South African Journal of Science, 2012, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The botanical content in the South African curriculum: A barren desert or a thriving forest?

Abrie, Amelia L

South African Journal of Science, 01 February 2016, Vol.112(1-2), pp.01-07 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20150127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in Southern Africa

Lombard, Marlize ; Schlebusch, Carina ; Soodyall, Himla

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(11-12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20130065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa.(Report)

Dusseldorp, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(5-6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20120042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa.(Research Letter)(Report)

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, 2016, Vol.112(7-8), p.129(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lombard, Marlize
  2. Simpson, Melissa
  3. Naidoo, Kershney
  4. Wurz, Sarah
  5. Roos, Heidi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...