skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Soil Dynamics and Earthquake Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk analysis of industrial structures under extreme transient loads

Talaslidis, D.G ; Manolis, G.D ; Paraskevopoulos, E ; Panagiotopoulos, C ; Pelekasis, N ; Tsamopoulos, J.A

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2004, Vol.24(6), pp.435-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-7261 ; E-ISSN: 1879-341X ; DOI: 10.1016/j.soildyn.2004.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Talaslidis, D.G
  2. Talaslidis, D
  3. Pelekasis, N.
  4. Paraskevopoulos, E.
  5. Tsamopoulos, J. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...