skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Soil Biology &Amp; Biochemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of chromium (VI) reducing potential in Gram positive bacteria isolated from contaminated sites

Patra, Ramesh C ; Malik, Seidu ; Beer, Michael ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Soil Biology and Biochemistry, 2010, Vol.42(10), pp.1857-1863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717 ; E-ISSN: 1879-3428 ; DOI: 10.1016/j.soilbio.2010.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patra, RC
  2. Malik, S
  3. Patra, Ramesh
  4. Beer, Michael
  5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...