skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Sociologický časopis / Czech Sociological Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zamyšlení nad soudobou českou sociologií / Some Comments on Contemporary Czech Sociology

Musil, Jiří

Sociologický Časopis / Czech Sociological Review, 1 April 2002, Vol.38(1/2), pp.17-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě / The Nation, National Identity, and National Pride in Europe

Vlachová, Klára ; Řeháková, Blanka

Sociologický Časopis / Czech Sociological Review, 1 August 2004, Vol.40(4), pp.489-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pocta Juanu Linzovi

Hermet, Guy

Sociologicky Casopis, 2013, Vol.49(5), pp.829-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 az 2012

Fónadová, Laura ; Katrnák, Tomás

Sociologicky Casopis, 2016, Vol.52(2), pp.157-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288 ; E-ISSN: 2336128X ; DOI: 10.13060/00380288.2016.52.2.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vek jako zdroj sociální identity*/Age as a Source of Social Identity

Trusinová, Romana

Sociologicky Casopis, 2012, Vol.48(1), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Souzití v mestské ctvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libusi

Sýkora, Ludek ; Fiedlerová, Klára ; Freidingerová, Tereza ; Svobodová, Andrea ; Cermáková, Dita

Sociologicky Casopis, 2016, Vol.52(4), pp.475-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288 ; E-ISSN: 2336128X ; DOI: 10.13060/00380288.2016.52.4.269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...