skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociological Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunity without Equity: Educational Inequality and Constitutional Protections in Egypt

Michelle Jackson ; Elizabeth Buckner

Sociological Science, 01 August 2016, Vol.3(31), pp.730-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-6696 ; E-ISSN: 2330-6696 ; DOI: 10.15195/v3.a31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intergenerational Transmission of Family-Income Advantages in the United States

Mitnik, Pablo ; Bryant, Victoria ; Weber, Michael

Sociological Science, May 2019, Vol.6, pp.380-415 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 23306696 ; DOI: 10.15195/v6.a15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitnik, Pablo
  2. Michelle Jackson
  3. Jackson, Michelle
  4. Pablo A. Mitnik
  5. Weber, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...