skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Nhan đề tạp chí: Socio-Economic Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morals and politics in the ideology of neo-liberalism

Amable, Bruno

Socio-Economic Review, 2011, Vol. 9(1), pp.3-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwq015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax increment financing, economic development professionals and the financialization of urban politics

Pacewicz, Josh

Socio-Economic Review, 2013, Vol. 11(3), pp.413-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mws019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legitimacy of private transnational governance: experts and the transnational market for force

Cutler, A. Claire

Socio-Economic Review, 2010, Vol. 8(1), pp.157-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwp027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms of neoliberal resilience: comparing exchange rates and industrial policy in Chile and Estonia

Madariaga, Aldo

Socio-Economic Review, 2017, Vol. 15(3), pp.637-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mww015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new double movement? Anthropological perspectives on property in the age of neoliberalism

Hann, Chris

Socio-Economic Review, 2007, Vol.5(2), pp.287-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwl027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Free us up so we can be responsible!’ The co-evolution of Corporate Social Responsibility and neo-liberalism in the UK, 1977–2010

Kinderman, Daniel

Socio-Economic Review, 2012, Vol. 10(1), pp.29-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwr028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is neo-liberalism?

Mudge, Stephanie Lee

Socio-Economic Review, 2008, Vol. 6(4), pp.703-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwn016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contested institutionalization of policy paradigm shifts: the adoption of inflation targeting in Israel

Maman, Daniel ; Rosenhek, Zeev

Socio-Economic Review, 2009, Vol. 7(2), pp.217-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwn026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global construction of development models: the US, Japan and the East Asian miracle

Taniguchi, Rie ; Babb, Sarah

Socio-Economic Review, 2009, Vol. 7(2), pp.277-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwp003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Madariaga, A
  2. Mudge, Stephanie Lee
  3. Pacewicz, Josh
  4. Maman, D.
  5. Mudge, S.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...