skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secularism xóa Nhan đề tạp chí: Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and the Aesthetic in Worship and Collective Singing: England since 1840

Martin, David

Society, Dec 2016, pp.647-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0078-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Pluralism: Undermining or Reinforcing Religiosity?

Pollack, Detlef

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.131-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9988-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evangelicalism and the Two Pluralisms

Shah, Timothy ; Forster, Greg

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.142-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9990-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Pluralisms Under the Third Rome

Marsh, Christopher

Society, Apr 2016, pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9987-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intensified Religious Pluralism and De-differentiation: the British Example

Woodhead, Linda

Society, Feb 2016, Vol.53(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-015-9984-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

God is Back

Wooldridge, Adrian

Society, Apr 2016, pp.137-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0005-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Judaism in Israel

Troen, I

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.153-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9991-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pluralist Responses to Pluralist Realities in the United States

Hoover, Dennis

Society, Feb 2016, pp.20-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-015-9967-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grace Davie, Religion in Britain: a Persistent Paradox

Wallis, R

Society, Vol.53(6), pp.665-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0081-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...