skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Nhan đề tạp chí: Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secession, autonomy and modernity

Tiryakian, Edward

Society, Jul/Aug 1998, Vol.35(5), pp.49-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02686067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The very idea of secession

Livingston, Donald

Society, Jul/Aug 1998, Vol.35(5), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02686066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...