skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Nhan đề tạp chí: Social Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retreat and Retrenchment: Progressives and the Welfare State

Karger, Howard Jacob ; Stoesz, David

Social Work, 1 March 1993, Vol.38(2), pp.212-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378046 ; E-ISSN: 15456846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism's decline and the threat to the welfare state

Atherton, Charles R.

Social Work, March, 1990, Vol.35(2), p.163(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pragmatic defense of the welfare state against the ideological challenge from the right

Atherton, Charles R.

Social Work, Jan, 1990, Vol.35(1), p.41(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare Reform: From Illusion to Reality

Stoesz, David ; Karger, Howard Jacob

Social Work, 1 March 1990, Vol.35(2), pp.141-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378046 ; E-ISSN: 15456846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Concept of Social Welfare

Stoesz, David

Social Work, 1 January 1988, Vol.33(1), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378046 ; E-ISSN: 15456846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morning in America.(COMMENTARY)(Column)

Oles, Thomas P.

Social Work, Oct, 2010, Vol.55(4), p.369(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...