skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Social Service Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Patchwork of Relief in Provincial New York, 1664-1775

Schneider, David M.

Social Service Review, 01 September 1938, Vol.12(3), pp.464-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377961 ; E-ISSN: 15375404 ; DOI: 10.1086/632264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Public Charities of New York: The Rise of State Supervision after the Civil War

Schneider, David M. ; Deutsch, Albert

Social Service Review, 01 March 1941, Vol.15(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377961 ; E-ISSN: 15375404 ; DOI: 10.1086/633290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunities for Social Research in the Public Welfare Field

Frankel, Emil ; Lundberg, Emma O. ; Schneider, David M. ; Odencrantz, Louise C. ; Pollock, Horatio M. ; Sellin, Thorsten ; Lenroot, Katherine F.

Social Service Review, 01 September 1932, Vol.6(3), pp.357-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377961 ; E-ISSN: 15375404 ; DOI: 10.1086/631089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...