skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Social Science Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being social during the big dance: Social presence and social TV viewing for March Madness in public and private platforms

Kim, Jihyun ; Yang, Hocheol ; Kim, Jinyoung

The Social Science Journal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-3319 ; E-ISSN: 1873-5355 ; DOI: 10.1016/j.soscij.2019.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and the use of social media to follow celebrities: A moderating role of social presence

Kim, Jihyun ; Kim, Jinyoung ; Yang, Hocheol

The Social Science Journal, March 2019, Vol.56(1), pp.21-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-3319 ; E-ISSN: 1873-5355 ; DOI: 10.1016/j.soscij.2018.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, H
  2. Kim, Jihyun
  3. Yang, Hocheol
  4. Kim, Jinyoung
  5. Kim, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...