skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Party Leaders and Voting Behaviour: An Analysis of the 2000 General Election

Kabashima, Ikuo ; Imai, Ryōsuke

Social Science Japan Journal, 1 April 2002, Vol.5(1), pp.85-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465 ; E-ISSN: 14682680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...