skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Năm xuất bản: Trước1971 xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOLSHEVIST AND NATIONAL SOCIALIST DOCTRINES OF INTERNATIONAL LAW: A Case Study of the Function of Social Science in the Totalitarian Dictatorships

Florin, Joseph ; Herz, John H.

Social Research, 1 February 1940, Vol.7(1), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. JSTOR Current Journals  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...