skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Michnik, Adam

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.757(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and modernity

Greenfeld, Liah

Social Research, Spring 1996, Vol.63(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nation and Nationalism in Germany

Lepsius, M. Rainer ; Campbell, Jean A.

Social Research, 1 October 2004, Vol.71(3), pp.481-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, postsocialism, and space in Eastern Europe

Verdery, Katherine

Social Research, Spring 1996, Vol.63(1), p.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing facets of Hungarian nationalism

Csepeli, Gyorgy ; Orkeny, Antal

Social Research, Spring 1996, Vol.63(1), p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's New Nationalism

Neier, Aryeh

Social Research, 1 December 2004, Vol.71(4), pp.1015-1022 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as a Totalitarian Ideology

Urban, Jan

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.775-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reawakening of European nationalisms.(Nationalism Reexamined)

Rupnik, Jacques

Social Research, Spring, 1996, Vol.63(1), p.41(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnarchy and ethno-anarchism.(Nationalism Reexamined)

Tamas, G. M.

Social Research, Spring, 1996, Vol.63(1), p.147(44) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the nation state. (Hungary)(Nationalism Reexamined)

Kis, Janos

Social Research, Spring, 1996, Vol.63(1), p.191(55) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The solidarity of the culpable. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Siklova, Jirina

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.765(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How nationalisms spread: Eastern Europe adrift the tides and cycles of nationalist contention.(Nationalism Reexamined)

Beissinger, Mark R.

Social Research, Spring, 1996, Vol.63(1), p.97(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polish democracy: dreams and reality. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Szacki, Jerzy

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.711(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Fervor in Eastern Europe: The Case of Romania

Campeanu, Pavel

Social Research, Winter 1991, Vol.58(4), p.805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ayodhya and Somnath: Eternal Shrines, Contested Histories

van Der Veer, Peter

Social Research, Spring 1992, Vol.59(1), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma-gypsy ethnicity in Eastern Europe. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Gheorghe, Nicolae

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.829(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unfinished revolutions of 1989: the decline of the nation-state? (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Miszlivetz, Ferenc

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.781(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Semitism in the 1990 Polish presidential election. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Gebert, Konstanty

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.723(33) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reemergence of the Ukrainian Nation and Cossack Mythology

Sysyn, Frank

Social Research, Winter 1991, Vol.58(4), p.845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Offe, Claus

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.865(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (188)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1995  (30)
  2. 1995đến1999  (36)
  3. 2000đến2004  (51)
  4. 2005đến2010  (56)
  5. Sau 2010  (47)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...