skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Social Forces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Public: A Guide for Social Scientists

Nickel, Patricia Mooney

Social Forces, 2018, Vol. 96(3), pp.e11-e11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sox078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dignity: Its History and Meaning By Michael Rosen Harvard University Press. 2012. 200 pages. $21.95 hardback

El Bernoussi, Zaynab

Social Forces, 2016, Vol. 94(4), pp.e109-e109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sou130

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networked: The New Social Operating System By Lee Rainie and Barry Wellman MIT Press. 2012. 358 pages. $29.95 hardcover, $17.95 paperback

Schradie, Jen

Social Forces, 2016, Vol. 94(3), pp.e89-e89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sou075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducing Race: An Ethnography of Pregnancy as a Site of Racialization By Khiara M. Bridges University of California Press. 2011. 306 pages. $26.95 paper

Hinkson, Leslie

Social Forces, 2015, Vol. 93(3), pp.e73-e73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sos165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Organizations: Harvest of the New Women's Movement.

Klatch, Rebecca E

Social Forces, 1996, Vol. 74(4), pp.1460-1462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/74.4.1460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nickel, Patricia Mooney
  2. Schradie, Jen
  3. Schradie, J
  4. Rebecca E. Klatch
  5. El Bernoussi, Zaynab

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...