skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Social Forces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Logic in Sociology, Volume 4. The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons. (Book Review)

Brubaker, Rogers

Social Forces, 1 December 1985, Vol.64(2), pp.509-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2578655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.

Orr, Martin ; Brubaker, Rogers

Social Forces, 03/1998, Vol.76(3), p.1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3005709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Citizenship and Nationhood in France and Germany.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and Nationhood in France and Germany.

Escobar, Cristina ; Brubaker, Rogers

Social Forces, 06/1996, Vol.74(4), p.1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2580378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber.

Seidman, Steven ; Brubaker, Rogers

Social Forces, 12/1985, Vol.64(2), p.516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2578659

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...