skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Slovenský Národopis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"WHY LABELLING MATTERS": ON SOCIAL CONSTRUCTION OF ROMA/GYPSIES IN EUROPE

Podolinská, Tatiana ; Škobla, Daniel

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOLK EXPLANATIONS OF BLOOD-LANDS: THE MAP OF MASSACRES AND BESTIAL CRUELTIES

Ramsak, Mojca

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(4), pp.423-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMA IN SLOVAKIA– SILENT AND INVISIBLE MINORITY (Social Networking and Pastoral Pentecostal Discourse as a case of giving voice and positive visibility)

Podolinská, Tatiana

Slovensky Narodopis, 2017, Vol.65(2), pp.135-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGIONÁLNE POVEDOMIE A IDENTITA REGIÓNOV NA SEVERNOM SLOVENSKU: MULTIMIERKOVÁ PERSPEKTÍVA

Nikischer, Richard

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(1), pp.8-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENDER, HISTORY, AND ROMA IDENTITIES: FROM CULTURAL DETERMINISM TO THE LONG SHADOW OF THE PAST

Kapralski, Sławomir

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"ROMA" LABELLING, IDENTITY POLITICS AND EU-INTEGRATION: THE CASE OF MONTENEGRO

Zahova, Sofiya

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOLIDAYS – THE MIRROR OF SOCIETY. THE SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS OF PRESENT-DAY HOLIDAYS IN THE SLOVAK REPUBLIC

Popelková, Katarína

Slovensky Narodopis, 2017, Vol.65(2), pp.171-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESCAPING THE LABYRINTH OF ROMA POLITICAL REPRESENTATION. REFLECTIONS ON COMMON CITIZENSHIP

Gómez, Ismael

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.04

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMA LABELLING: POLICY AND ACADEMIA

Marushiakova, Elena ; Popov, Vesselin

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Podolinská, Tatiana
  2. Richard Nikischer
  3. Tatiana Podolinská
  4. Elena Marushiakova
  5. Katarína Popelková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...