skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Slavic Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia. Studies of Central Asia and the Caucasus (Book Review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, 1 December 2010, Vol.69(4), pp.1043-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution (Book Review)

Baev, Pavel K. ; Pavel K. Baev

Slavic Review, 1 July 2007, Vol.66(2), pp.341-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/20060251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy (Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, 1 April 2004, Vol.63(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/1520321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Practice: Exploring Alternatives for Georgia and Abkhazia (Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, 1 October 2001, Vol.60(3), pp.643-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2696857

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Chechnia: The Permanent Crisis. Essays on Russo-Chechen Relations.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power (Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, 1 October 1999, Vol.58(3), pp.707-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2697621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, P
  3. Coppieters, Bruno
  4. Pavel K. Baev
  5. Baev, PK

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...