skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: 2009đến2014 xóa Nhan đề tạp chí: Sexualities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-reading and failing to read Fifty Shades of Grey

Hunter, Iq

Sexualities, December 2013, Vol.16(8), pp.969-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-4607 ; E-ISSN: 1461-7382 ; DOI: 10.1177/1363460713508897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex and (Evacuation from) the City: The Moral and Legal Regulation of Sex Workers in Vancouver’s West End, 1975—1985

Ross, Becki L

Sexualities, April 2010, Vol.13(2), pp.197-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-4607 ; E-ISSN: 1461-7382 ; DOI: 10.1177/1363460709359232

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing lines of horizontal hostility: How sex workers and gay activists battled for space, voice, and belonging in Vancouver, 1975–1985

Ross, Becki ; Sullivan, Rachael

Sexualities, September 2012, Vol.15(5-6), pp.604-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-4607 ; E-ISSN: 1461-7382 ; DOI: 10.1177/1363460712446121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ross, Becki
  2. Hunter, I.
  3. Hunter, Iq
  4. Sullivan, R
  5. Ross, Becki L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...