skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Sensors and Actuators, B, Chemical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of platinum-loaded cobalt oxide/molybdenum disulfide nanocomposite toward methane gas sensing at low temperature

Zhang, Dongzhi ; Chang, Hongyan ; Sun, Yan’e ; Jiang, Chuanxing ; Yao, Yao ; Zhang, Yong

Sensors & Actuators: B. Chemical, November 2017, Vol.252, pp.624-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2017.06.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Room-temperature highly sensitive CO gas sensor based on Ag-loaded zinc oxide/molybdenum disulfide ternary nanocomposite and its sensing properties

Zhang, Dongzhi ; Sun, Yan’e ; Jiang, Chuanxing ; Yao, Yao ; Wang, Dongyue ; Zhang, Yong

Sensors & Actuators: B. Chemical, December 2017, Vol.253, pp.1120-1128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2017.07.173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Dz
  2. Zhang, Dongzhi
  3. Yao, Y.
  4. Jiang, Cx
  5. Zhang, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...