skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa Nhan đề tạp chí: Sensors And Actuators B-Chemical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of gas-sensing characteristics of hydrothermally synthesized WO3 nanorods by surface decoration with Pd nanoparticles

Van Tong, Pham ; Hoa, Nguyen Duc ; Van Duy, Nguyen ; Le, Dang Thi Thanh ; Van Hieu, Nguyen

Sensors & Actuators: B. Chemical, February 2016, Vol.223, pp.453-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.09.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoa, Nd
  2. Hieu, Nv
  3. Dang-Thi-Thanh, Le
  4. Van Hieu, Nguyen
  5. Le, Dtt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...