skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Nhan đề tạp chí: Sensors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Metric Dimension in Some Hex Derived Networks

Shao, Zehui ; Wu, Pu ; Zhu, Enqiang ; Chen, Lanxiang

Sensors, Jan 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s19010094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision Sensor-Based Road Detection for Field Robot Navigation

Keyu Lu ; Jian Li ; Xiangjing An ; Hangen He

Sensors, 01 November 2015, Vol.15(11), pp.29594-29617 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s151129594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Configurable Timing and Navigation for UAVs

Sigurd M. Albrektsen ; Tor Arne Johansen

Sensors, 01 July 2018, Vol.18(8), p.2468 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18082468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Path Smoothing Techniques in Robot Navigation: State-of-the-Art, Current and Future Challenges

Ravankar, Abhijeet ; Ravankar, Ankit ; Kobayashi, Yukinori ; Hoshino, Yohei ; Chao-Chung, Peng

Sensors, Sep 2018, Vol.18(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s18093170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Robot Visual Homing Method Based on SIFT Features

Qidan Zhu ; Chuanjia Liu ; Chengtao Cai

Sensors, 01 October 2015, Vol.15(10), pp.26063-26084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s151026063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object Detection Applied to Indoor Environments for Mobile Robot Navigation

Hernández, Alejandra ; Gómez, Clara ; Crespo, Jonathan ; Barber, Ramón

Sensors, 2016, Vol.16(8), p.1180 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s16081180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Control Paradigms for Resources Saving: An Approach for Mobile Robots Navigation

Rafael Socas ; Raquel Dormido ; Sebastián Dormido

Sensors, 01 January 2018, Vol.18(1), p.281 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18010281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote Sensor for Spatial Measurements by Using Optical Scanning

Sergiyenko, Oleg ; Hernandez, Wilmar ; Tyrsa, Vira ; Cruz, Luis ; Starostenko, Oleg ; Peña-Cabrera, Mario

Sensors, 2009, Vol.9(7), pp.5477-5492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s90705477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization Algorithm Based on a Spring Model (LASM) for Large Scale Wireless Sensor Networks

Shuai Li ; Yangming Li ; Yumei Liu ; Huawei Liang ; Max Q.-H. Meng ; Tao Mei ; Wanming Chen

Sensors, 01 March 2008, Vol.8(3), pp.1797-1818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1424-8220 ; E-ISSN: 1424-8220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Goal-Directed Navigation Through Combining Learning Based Global and Local Planners

Zhou, Xiaomao ; Gao, Yanbin ; Guan, Lianwu

Sensors, Jan 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s19010176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization Algorithm Based on a Spring Model (LASM) for Large Scale Wireless Sensor Networks

Chen, Wanming ; Mei, Tao ; Meng, Max ; Liang, Huawei ; Liu, Yumei ; Li, Yangming ; Li, Shuai

Sensors, 2008, Vol.8(3), pp.1797-1818 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s8031797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mei, Tao
  2. Liu, Yumei
  3. Liang, Huawei
  4. Li, Shuai
  5. Chen, Wanming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...