skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Chen xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Sensor Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Li, Suhong ; Visich, John K ; Khumawala, Basheer M ; Zhang, Chen

Sensor Review, 01 July 2006, Vol.26(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2288 ; E-ISSN: 1758-6828 ; DOI: 10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, S.
  2. Khumawala, Basheer
  3. Zhang, C.
  4. Khumawala, Basheer M.
  5. Li, Suhong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...