skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Security Dialogue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, David ; Mcevoy, Joanne

Security Dialogue, June 2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: 10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism

Jutila, Matti

Security Dialogue, June 2006, Vol.37(2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010606066169

Toàn văn không sẵn có

3
European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, D. ; Mcevoy, J.

Security Dialogue, 06/01/2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization

Roe, Paul

Security Dialogue, September 2004, Vol.35(3), pp.279-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010604047527

Toàn văn không sẵn có

5
Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism

Jutila, Matti

Security Dialogue, 06/2006, Vol.37(2), pp.167-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010606066169

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing Identities or Managing Minorities? Desecuritizing Minority Rights: A Response to Jutila

Roe, Paul

Security Dialogue, September 2006, Vol.37(3), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010606069060

Toàn văn không sẵn có

7
Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization

Roe, Paul

Security Dialogue, 09/2004, Vol.35(3), pp.279-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010604047527

Toàn văn không sẵn có

8
Reconstructing Identities or Managing Minorities? Desecuritizing Minority Rights: A Response to Jutila
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing Identities or Managing Minorities? Desecuritizing Minority Rights: A Response to Jutila

Roe, Paul

Security Dialogue, 09/2006, Vol.37(3), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010606069060

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Conflicts under International Law Focus on Ethnic Conflict, Minority Rights and Human Rights

Eide, Asbjørn

Security Dialogue, October 1987, Vol.18(4), pp.515-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068701800404

Toàn văn không sẵn có

10
Internal Conflicts under International Law Focus on Ethnic Conflict, Minority Rights and Human Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Conflicts under International Law Focus on Ethnic Conflict, Minority Rights and Human Rights

Eide, A.

Security Dialogue, 01/01/1987, Vol.18(4), pp.515-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/096701068701800404

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Security Challenges in the Balkans

Stefanova, Radoslava

Security Dialogue, June 2003, Vol.34(2), pp.169-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: 10.1177/0967010603034002004

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and the EU After the First Year of Negotiations: Reconciling Internal and External Policy Challenges

Aybet, Gülnur

Security Dialogue, December 2006, Vol.37(4), pp.529-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010606072947

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference Review

Odello, Marco E

Security Dialogue, December 2000, Vol.31(4), pp.503-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010600031004011

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict Resolution and the Protection of Minorities: The Quest for NGO Competence Building

Ennals, Martin

Security Dialogue, October 1987, Vol.18(4), pp.499-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068701800402

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Teaching of Human Rights in North America

Leary, Virginia A

Security Dialogue, January 1983, Vol.14(1), pp.89-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068301400111

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of International Agencies in Conflict Resolution Some Lessons from the Irish Experience

Hadden, Tom

Security Dialogue, October 1987, Vol.18(4), pp.567-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068701800408

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Human Rights Their Interrelationship

Stavenhagen, Rodolfo

Security Dialogue, October 1987, Vol.18(4), pp.507-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068701800403

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Human Rights and the Role of the Educator

Eide, Asbjørn

Security Dialogue, January 1983, Vol.14(1), pp.105-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068301400113

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Peace Research

Skjelsbæk, Kjell

Security Dialogue, July 1977, Vol.8(3), pp.195-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701067700800301

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Notes on the Connection between Disarmament and Human Rights

Everts, Philip P

Security Dialogue, July 1981, Vol.12(3), pp.271-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/096701068101200307

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (30)
 2. 1983đến1992  (53)
 3. 1993đến2001  (78)
 4. 2002đến2011  (51)
 5. Sau 2011  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roe, Paul
 2. Rupesinghe, Kumar
 3. Senghaas, Dieter
 4. Eide, Asbjørn
 5. Jutila, Matti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...