skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computational Biology xóa Nhan đề tạp chí: Scientific reports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration of miRNA families for hypotheses generation

Kamanu, Timothy K K ; Radovanovic, Aleksandar ; Archer, John A C ; Bajic, Vladimir B

Scientific reports, 15 October 2013, Vol.3, pp.2940 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 24126940 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep02940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BATMAN-TCM: a Bioinformatics Analysis Tool for Molecular mechANism of Traditional Chinese Medicine

Liu, Zhongyang ; Guo, Feifei ; Wang, Yong ; Li, Chun ; Zhang, Xinlei ; Li, Honglei ; Diao, Lihong ; Gu, Jiangyong ; Wang, Wei ; Li, Dong ; He, Fuchu

Scientific reports, 16 February 2016, Vol.6, pp.21146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26879404 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep21146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data

Li, Ruifeng ; Liu, Yifang ; Li, Tingting ; Li, Cheng

Scientific reports, 13 October 2016, Vol.6, pp.34651 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27734896 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep34651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring TCGA Pan-Cancer data at the UCSC Cancer Genomics Browser

Cline, Melissa S ; Craft, Brian ; Swatloski, Teresa ; Goldman, Mary ; Ma, Singer ; Haussler, David ; Zhu, Jingchun

Scientific reports, 02 October 2013, Vol.3, pp.2652 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 24084870 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep02652

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Dong
  2. Li, Tingting
  3. Li, Honglei
  4. Wang, Yong
  5. Li, Ruifeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...