skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports of the Port-Cros National Park xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique self-organization of bacterial sub-communities creates iridescence in Cellulophaga lytica colony biofilms

Kientz, Betty ; Luke, Stephen ; Vukusic, Peter ; Peteri, Renaud ; Beaudry, Cyrille ; Renault, Tristan ; David, Simon ; Mignot, Tam ; Rosenfeld, Eric

Scientific Reports, 28 January 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep19906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter Vukusic
  2. Luke, S
  3. Rosenfeld, Eric
  4. Tâm Mignot
  5. Vukusic, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...