skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Scientific Reports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

Cotton, James ; Steinbiss, Sascha ; Yokoi, Toshiro ; Tsai, Isheng ; Kikuchi, Taisei

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2016, Vol.6, p.39749 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania

Coughlan, Simone ; Mulhair, Peter ; Sanders, Mandy ; Schonian, Gabriele ; Cotton, James A. ; Downing, Tim

Coughlan, Simone; Mulhair, Peter; Sanders, Mandy; Schonian, Gabriele; Cotton, James A. Downing, Tim (2017). The genome of leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in sauroleishmania. Scientific Reports 7 , [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genomics of canine-isolated Leishmania (Leishmania) amazonensis from an endemic focus of visceral leishmaniasis in Governador Valadares, southeastern Brazil

Valdivia, Hugo O ; Almeida, Laila V ; Roatt, Bruno M ; Reis-Cunha, João Luís ; Pereira, Agnes Antônia Sampaio ; Gontijo, Celia ; Fujiwara, Ricardo Toshio ; Reis, Alexandre B ; Sanders, Mandy J ; Cotton, James A ; Bartholomeu, Daniella C

Scientific reports, 16 January 2017, Vol.7, pp.40804 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28091623 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep40804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome resequencing of the human parasite Schistosoma mansoni reveals population history and effects of selection

Crellen, Thomas ; Allan, Fiona ; David, Sophia ; Durrant, Caroline ; Huckvale, Thomas ; Holroyd, Nancy ; Emery, Aidan M ; Rollinson, David ; Aanensen, David M ; Berriman, Matthew ; Webster, Joanne P ; Cotton, James A

Scientific reports, 16 February 2016, Vol.6, pp.20954 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26879532 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep20954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Cotton, James A.
  3. Sanders, Mandy
  4. Yokoi, Toshiro
  5. Kikuchi, Taisei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...