skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Scientiae Studia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity and information technologies: an ethical inquiry into human autonomous action

Quilici-Gonzalez, José Artur ; Broens, Mariana Claudia ; Quilici-Gonzalez, Maria Eunice ; Kobayashi, Guiou

Scientiae Studia, January 2014, Vol.12(spe), pp.161-179

ISSN: 2316-8994 ; DOI: 10.1590/S1678-31662014000400009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO (CrossRef)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...