skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản 1995đến2001 xóa Tất cả các phiên bản Science of the Total Environment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contaminants in sediments: remobilisation and demobilisation

Zoumis, T ; Schmidt, A ; Grigorova, L ; Calmano, W

The Science of the total environment, 05 February 2001, Vol.266(1-3), pp.195-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 11258817 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the analysis of iodine-129 and iodine-127 in environmental materials by accelerator mass spectrometry and ion chromatography

Schmidt, A ; Schnabel, Ch ; Handl, J ; Jakob, D ; Michel, R ; Synal, H.-A ; Lopez, J.M ; Suter, M

Science of the Total Environment, 1998, Vol.223(2), pp.131-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(98)00309-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A
  2. Lopez, Jm
  3. Synal, H A
  4. Zoumis, Theofanis
  5. Suter, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...