skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Science of the Total Environment xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

Science of the Total Environment, 15 February 2017, Vol.580, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

Science of the Total Environment, 1 June 2018, Vol.625, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate geostatistical analysis and source identification of heavy metals in the sediment of Poyang Lake in China

Dai, Lijun ; Wang, Lingqing ; Li, Lianfang ; Liang, Tao ; Zhang, Yongyong ; Ma, Chuanxin ; Xing, Baoshan

Science of the Total Environment, 15 April 2018, Vol.621, pp.1433-1444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of traffic-related metals and the effects of different environments on their enrichment in roadside soils along the Qinghai–Tibet highway

Zhang, Hua ; Wang, Zhaofeng ; Zhang, Yili ; Ding, Mingjun ; Li, Lanhui

Science of the Total Environment, 15 July 2015, Vol.521-522, pp.160-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the bioavailability, bioaccessibility and transfer of heavy metals in the soil-grain-human systems near a mining and smelting area in NW China

Liu, Bailin ; Ai, Shiwei ; Zhang, Wenya ; Huang, Dejun ; Zhang, Yingmei

Science of the Total Environment, 31 December 2017, Vol.609, pp.822-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary assessment on exposure of four typical populations to potentially toxic metals by means of skin wipes under the influence of haze pollution

Cao, Zhiguo ; Wang, Mengmeng ; Chen, Qiaoying ; Zhang, Yajie ; Dong, Wenjing ; Yang, Tianfang ; Yan, Guangxuan ; Zhang, Xin ; Pi, Yunqing ; Xi, Benye ; Bu, Qingwei

Science of the Total Environment, 1 February 2018, Vol.613-614, pp.886-893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the Qinghai-Tibet railway on heavy metals enrichment in soils

Zhang, Hua ; Wang, Zhaofeng ; Zhang, Yili ; Hu, Zhongjun

The Science of the total environment, 15 November 2012, Vol.439, pp.240-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 23079687 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.027

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, G. ; Zhang, S. ; Zhong, Q. ; Xu, X. ; Li, T. ; Jia, Y. ; Zhang, Y ; Peijnenburg., W.J.G.M. ; Vijver, M.G.

Science of the Total Environment

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, G. ; Zhang, S. ; Zhong, Q. ; Xu, X. ; Li, T. ; Jia, Y. ; Zhang, Y ; Peijnenburg., W.J.G.M. ; Vijver, M.G.

Science of the Total Environment, 2018, Vol.625, pp.1021-1029

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommended acceptable levels of maternal serum typical toxic metals from the perspective of spontaneous preterm birth in Shanxi Province, China

Yu, Yanxin ; Gao, Miaomiao ; Wang, Xuepeng ; Guo, Yunhe ; Pang, Yiming ; Yan, Huina ; Hao, Yongxiu ; Zhang, Yali ; Zhang, Le ; Ye, Rongwei ; Wang, Bin ; Li, Zhiwen

Science of the Total Environment, 10 October 2019, Vol.686, pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass balance-based inventory of heavy metals inputs to and outputs from agricultural soils in Zhejiang Province, China

Shi, Taoran ; Ma, Jin ; Wu, Fuyong ; Ju, Tienan ; Gong, Yiwei ; Zhang, Yunyun ; Wu, Xiao ; Hou, Hong ; Zhao, Long ; Shi, Huading

Science of the Total Environment, 1 February 2019, Vol.649, pp.1269-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geostatistical analyses and co-occurrence correlations of heavy metals distribution with various types of land use within a watershed in eastern QingHai-Tibet Plateau, China

Dai, Lijun ; Wang, Lingqing ; Liang, Tao ; Zhang, Yongyong ; Li, Jing ; Xiao, Jun ; Dong, Linlin ; Zhang, Haidong

The Science of the total environment, 25 February 2019, Vol.653, pp.849-859 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 30759611 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrabromobisphenol A and heavy metal exposure via dust ingestion in an e-waste recycling region in Southeast China

Wu, Yuanyuan ; Li, Yanyan ; Kang, Duan ; Wang, Jingjing ; Zhang, Yanfang ; Du, Dongli ; Pan, Bishu ; Lin, Zhenkun ; Huang, Changjiang ; Dong, Qiaoxiang

Science of the Total Environment, 15 January 2016, Vol.541, pp.356-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.09.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of environmental contamination and DNA damage induced by electronic-waste in Nigeria and China

Alabi, Okunola A. ; Bakare, Adekunle A. ; Xu, Xijin ; Li, Bin ; Zhang, Yuling ; Huo, Xia

Science of the Total Environment, 15 April 2012, Vol.423, pp.62-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.01.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal accumulation and health risk assessment in soil-wheat system under different nitrogen levels

Zhang, Yang ; Yin, Changbin ; Cao, Suzhen ; Cheng, Leilei ; Wu, Guosheng ; Guo, Jianbiao

Science of the Total Environment, 1 May 2018, Vol.622-623, pp.1499-1508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base cations and micronutrients in soil aggregates as affected by enhanced nitrogen and water inputs in a semi-arid steppe grassland.(Report)

Wang, Ruzhen ; Dungait, Jennifer A.J. ; Buss, Heather L. ; Yang, Shan ; Zhang, Yuge ; Xu, Zhuwen ; Jiang, Yong

The Science of the Total Environment, Jan 1, 2017, Vol.575, p.564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive adsorption of Cd2+, Pb2+ and Ni2+ onto Fe3+-modified argillaceous limestone: Influence of pH, ionic strength and natural organic matters

He, Shuran ; Li, Yongtao ; Weng, Liping ; Wang, Jinjin ; He, Jinxian ; Liu, Yonglin ; Zhang, Kun ; Wu, Qihong ; Zhang, Yulong ; Zhang, Zhen

Science of the Total Environment, 1 October 2018, Vol.637-638, pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of rice straw-derived biochar for efficient cadmium removal by modification of oxygen-containing functional groups

Zhang, Huiyan ; Yue, Xiupeng ; Li, Fei ; Xiao, Rui ; Zhang, Yaping ; Gu, Dongqing

Science of the Total Environment, 1 August 2018, Vol.631-632, pp.795-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal uptake by corn grown on media treated with particle-size fractionated biosolids

Chen, Weiping ; Chang, Andrew C. ; Wu, Laosheng ; Zhang, Yongsong

Science of the Total Environment, 2008, Vol.392(1), pp.166-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2007.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A water quality management strategy for regionally protected water through health risk assessment and spatial distribution of heavy metal pollution in 3 marine reserves

Zhang, Yinan ; Chu, Chunli ; Li, Tong ; Xu, Shengguo ; Liu, Lei ; Ju, Meiting

Science of the Total Environment, 1 December 2017, Vol.599-600, pp.721-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.04.232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (114)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Yan
  3. Huo, Xia
  4. Zhang, Yu
  5. Xu, Xijin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...